Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám předáváme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů, evidovaných Exekutorským úřadem v Rakovníku v souvislosti s prováděním elektronických dražeb movitých a nemovitých věcí, podílů či jiný dražbou převoditelných věcí na portálu http://drazby.sajnerova.cz. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace. Zpracovávat osobní údaje může buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj.

V následujících bodech vám sdělíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud osobní údaje získáváme a nastíníme vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Při zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů dražebního portálu http://drazby.sajnerova.cz a dražitelů dodržujeme následující zásady:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
 2. Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji registrovaných uživatelů portálu, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 3. Správce informuje registrované uživatele o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.


I. Získávání osobních údajů a (zásady při jejich zpracování)


Zpracovatel získává osobní údaje od:

 1. registrovaných uživatelů portálu http://drazby.sajnerova.cz, kdy osobní údaje jsou poskytovány elektronicky přímo uživateli portálu, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní při založení uživatelského účtu. Přístup registrovaného uživatele ke svým osobním údajům je prostřednictvím uživatelského účtu, který je chráněn heslem.
 1. registrovaných uživatelů portálu – dražitelů (účastníků dražby), kdy osobní údaje jsou registrovanými uživateli poskytovány elektronicky, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní při založení uživatelského účtu. Přístup registrovaného uživatele ke svým osobním údajům je prostřednictvím uživatelského účtu, který je chráněn heslem. Dražitelé jsou dále povinni pro účast v dražbě prokázat svou totožnost, a to doložením vyplněného formuláře „Přihláška k účasti na dražbě“ či jiným elektronickým způsobem. Doklad o prokázání totožnosti v jiné než elektronické podobě postupuje dražitel vždy jen příslušnému Exekutorskému úřadu, a to buď na adresu Exekutorského úřadu, nebo datovou schránkou. Doklad o prokázání totožnosti, který bude doručen poštou na adresu správce osobních údajů, bude zpracován pracovníkem Exekutorského úřadu.


II. Rozsah a účely zpracování


Osobní údaje registrovaných uživatelů – dražitelů (účastníků dražby) zpracovávané bez uděleného souhlasu.

Povinné údaje:

 • jméno, příjmení nebo název,
 • adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště nebo sídlo,
 • datum narození,
 • rodné číslo/IČO
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo datové schránky,
 • druh, číslo a platnost průkazu totožnosti, 

Nepovinné údaje

 • číslo bankovního účtu (pro případné vrácení dražební jistoty)

dalšími identifikačními údaji jsou IP adresa klientem používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kterým přistupuje k portálu http://drazby.sajnerova.cz.

Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti, a to připojení se k dražbě na stránkách http://drazby.sajnerova.cz. Účastník v dražbě potvrzuje, že bere na vědomí poučení o zpracování osobní údajů vyplývající z právní povinnosti, a to při registraci. 


III. Příjemci osobních údajů


Na základě právní povinnosti jsou zpracovávané osobní údaje předávány všem subjektům, u nichž to vyžaduje právní předpis.

 

IV. Informace o zpracovávaných osobních údajích


Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:

 1. na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. Exekutorskému úřadu v Rakovníku, na adresu Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník
 2. nebo do datové schránky na adrese ixug838


V. Oprava a změna osobních údajů


a) Osobní údaje registrovaných uživatelů

Oprava či změna zpracovaných osobních nepovinných údajů může být provedena 

 • V uživatelském rozhraní portálu http://drazby.sajnerova.cz (v uživatelském účtu uživatele)
 • Na základě žádosti prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce.

b) Vymazání osobních údajů lze kdykoliv na základě žádosti.


VI. Způsob ochrany Vašich osobních údajů na stránkách http://drazby.sajnerova.cz
 

https protokolem ssl protokol je aktualizován podle všeobecných požadavků na bezpečnost internetu

 1. hesla jsou ukládaná v zašifrované podobě (nejsou uživatelsky čitelná) Je možná pouze obnova hesla novým vygenerováním, hesla nejsou zasílaná emailem.
 2. data jsou pro šifrovaným připojením a chráněny ssh a ssl protokoly
 3. data a kód web s technickými logy je zálohován na zabezpečený server


VIII. Správce osobních údajů


JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutor

Exekutorský úřad Rakovník

Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník

tel. 313 251 251, podatelna@sajnerova.czIX. Cookie


Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče, pak ale mohou přestat fungovat některé funkce portálu http://drazby.sajnerova.cz a nebude možné se účastnit dražeb.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace