Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení vydražitele

Poučení vydražitele

Lhůta k doplacení nejvyššího podání je stanovena v usnesení o příklepu a standardně činí třicet dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o příklepu.

Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání v dražbě nemovitostí zasílá exekutorský úřad příslušnému katastrálnímu úřadu oznámení o nabytí právní moci usnesení o příklepu a o doplacení nejvyššího podání. Na základě tohoto oznámení provede příslušný KÚ změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitostí  a dále provede výmaz všech poznámek o nařízených exekucích, vztahujících se k osobě povinného a dále provede výmaz poznámek o exekučních příkazech prodejem nemovitostí (resp. poznámek o usneseních o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí), jakož i poznámky o dražební vyhlášce.

Pokud po změně osoby vlastníka vydražených nemovitostí (tj. změna na osobu vydražitele) zůstane u vydražených nemovitostí na LV vyznačena nějaká poznámka o exekučních příkazech, vydaných jinými exekutorskými úřady, resp. poznámka o usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, je na iniciativě vydražitele, aby požádal příslušného exekutora (exekutory), resp. soud výkonu rozhodnutí, o zrušení a výmaz exekučního příkazu váznoucího na vydražených nemovitostech, resp. výmaz usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, a to z důvodu, že vydražitel se stal vlastníkem vydražených nemovitostí na základě provedené dražby nemovitostí v exekučním řízení. K žádosti je potřeba přiložit aktuální výpis z KN, na kterém osobou vlastníka vydražených nemovitostí je vydražitel (nikoliv povinný); z výpisu z KN je taktéž patrno, že nabývacím titulem je usnesení o příklepu vydané exekutorským úřadem.

Zástavní práva případně věcná břemena a nájemní práva na nemovitostech váznoucí, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají, váznoucí na vydražených nemovitostech zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz § 337h občanského soudního řádu). Rozvrhové řízení provádí exekutor. K rozvrhovému jednání je vydražitel písemně předvolán (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). Usnesení o rozvrhu je poté vydražiteli zasláno. Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému KÚ sdělení, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz.

Dle ust. § 21 odst. 2 písmeno c) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je vydražitel povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci usnesení o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání v dražbě nemovitostí v exekučním řízení.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace